فاز اول به وسعت (۳۰ هکتار ۳۰۰۰۰۰مترمربع)

برج منشور سنگ ۶۵۰۰متر مربع

واقع در میدان مرکزی شهرسنگ.
شامل : نمایشگاه دایمی سنگ ومحصولات معدنی کشور؛ به متراژ ۳۰۰۰ مترمربع درطبقه همکف..‌
و در طبقات بالا دفاتر اداری؛ بازرگانی؛ صادرکنندگان؛ نمایندگیهای داخلی وخارجی؛ دفاتر معادن وسنگبریهای معتبر صادراتی؛ سالنهای کنفرانس؛ مهمانسراخواهد بود.

بازار بزرگ سنگ و شیشه

نمایشگاه و فروشگاه های مستقر دربازار شیشه وسنگ:
نمایشگاه ها و مغازه های واقع در محیط
میدان ۲۵۰۰۰متر مربعی در مرکز شهرسنگ.
از واحد‌های ۲۵ -۵۰ -۷۵-۱۰۰-۱۵۰-۲۰۰به بالا بعنوان دفاترفروش و خدمات ونمایشگاه سنگ و هنرهای حجاری؛ وصنایع وابسته به سنگ.. که بصورت ساخته شده از شیشه سنگ و سقف اردواز؛
واحد‌های ۱۰۰ متر و بالاتر با قابلیت دید دو بر 

واحدهای سنگفروشی

واحدهای سنگفروشی بامتراژ به شرح زیر:
_۱۲۰۰متربع ۷۲ قطعه
_ ۱۱۸۸ مترمربع ۴ قطعه
_۲۸۲۵ مترمربع ۱۵ قطعه
_۶۳۹ مترمربع ۳۴ قطعه
_و تعدادمحدودی قطعات به متراژ متفاوت
در هر واحد سنگفروشی
_دفتر و نمایشگاه و اقامتگاه کارگران در دو طبقه به متراژ ۱۰۰ متر مربع
_سوله خرپا با متراژ ۱۶۰ متر مربع بصورت تیپ؛ طبق نقشه که ارائه میشود.