• شرکت بین المللی توسعه سرمایه گذاری شهر سنگ شیراز

    اولین شهرک صنعتی خصوصی سنگ

  • شهر سنگ شیراز

درباره ما

شرکت بین المللی توسعه سرمایه گذاری شهر سنگ شیراز
اولین شهرک صنعتی غیر دولتی سنگ برمشور و مجتمع تجارت جهانی سنگ و محصولات معدنی و بزرگترین بازار سنگ خاورمیانه است.

با هدف انتقال و اسکان سنگ فروشی های سطح شیراز و ایجاد مراکز تولید و فرآوری سنگ و عرضه تولید به مصرف انواع سنگ های معادن و کارخانه های سنگبری کشور

شماره ثبت: ۳۲۹۳۶

تاریخ ثبت: ۱۹/۰۳/۱۳۹۰

شناسه ملی: ۱۰۵۳۰۴۵۱۱۳۱

ارگان ها و سازمان های همکاری کننده