همکاری کنندگان

  • – قائم مقام وزیر و مدیر کل
  • – رئیس سازمان
  • – مدیر کل
  • – عضو هیئت مدیره
  • – سرپرست مدیریت شهرسازی و معماری
  • – مدیر املاک و حقوقی
  • – معاون املاک و حقوقی

مصوبات

(18/3/97)

(18/3/1397)

(29/5/1397)

(29/5/1397)

(7/6/1397)

(7/6/1397)

احداث شهرک صنعتی غیر دولتی (شهر سنگ) در شیراز (۱۷/۷/۱۳۹۶)

احداث شهرک صنعتی غیر دولتی (شهر سنگ) در شیراز (17/7/1396)

(12/11/1396)

(12/11/1396)

(30/2/1397)

(30/2/1397)

نقشه افرازی قطعات ۱ و۱ و ۲ و ۳ واقع در پلاک برمشور از پلاک اصلی ۲۱۶۳/۹۲۲ (۶/۳/۱۳۹۲)

نقشه افرازی قطعات 1 و1 و 2 و 3 واقع در پلاک برمشور از پلاک اصلی 2163/922 (6/3/1392)

ماده ۱۱ قانون زمین شهری پلاک ۹۲۲/۲۱۶۳ بخش ۴ شیراز (۳/۵/۱۳۹۲)

ماده 11 قانون زمین شهری پلاک 922/2163 بخش 4 شیراز (3/5/1392)

(18/1/1395)

(18/1/1395)

(19/12/1391)

19/12/91

ماده ۱۱ قانون زمین شهری پلاک ۹۲۲/۲۱۶۳ بخش ۴ شیراز (۳/۵/۱۳۹۲)

ماده 11 قانون زمین شهری پلاک 922/2163 بخش 4 شیراز (3/5/1392)

شرکت بین المللی توسعه سرمایه گذاری شهرک سنگ پلاک ۹۲۲/۲۱۶۳ (۶/۶/۱۳۹۲)

شرکت بین المللی توسعه سرمایه گذاری شهرک سنگ پلاک 922/2163 (6/6/1392)

(17/12/1389)

(17/12/1389)

(30/7/1390)

(30/7/1390)

(6/10/1390)

(6/10/1390)