همکاری کنندگان

  • – رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
  • – معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی

مصوبات

سنگبری های حریم شهر شیراز (۴/۱۲/۱۳۹۴)

سنگبری های حریم شهر شیراز (4/12/1394)

شهرک صنعتی غیر دولتی شهر سنگ شیراز (۱۴/۱۱/۱۳۹۵)

(14/11/1395)

موافقت نامه اصولی (۹/۱۱/۱۳۹۶)

(9/11/1396)

شهرک صنعتی غیر دولتی سنگ برمشور (۲۴/۱۲/۱۳۹۰)

شهرک صنعتی غیر دولتی سنگ برمشور