همکاری کنندگان

– مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل

 

مصوبات

تصمیم گیری پیرامون واگذاری اراضی منطقه برمشور جهت ساماندهی شهر سنگ (۱۶/۸/۱۳۹۱)

تصمیم گیری پیرامون واگذاری اراضی منطقه برمشور جهت ساماندهی شهر خصوصی سنگ (12/5/1391)

تصمیم گیری پیرامون واگذاری اراضی منطقه برمشور جهت ساماندهی شهر سنگ (۱۲/۵/۱۳۹۱)

تصمیم گیری پیرامون واگذاری اراضی منطقه برمشور جهت ساماندهی شهر خصوصی سنگ (16/8/1391)